Stowarzyszenie ExtraTeam

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty


STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju ExtraTeam


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na Rzecz Samodoskonalenia oraz zrównoważonego Rozwoju ExtraTeam" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej "Stowarzyszenie ExtraTeam"
2) Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia osób oraz wzmacniania wzajemnych relacji w ramach rozwoju aktywności, samodoskonalenia i przedsiębiorczości mieszkańców zarówno wsi i miast.
3) Siedzibą stowarzyszenia jest Toruń ul. Kasztanowa 12, 87-100 Toruń. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4) Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6) Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz na rzecz Stowarzyszenia mogą pracować również jego członkowie.
8) Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną statutową.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9) Celem Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju osobistego, samodoskonalenie, aktywizacja zawodowo-społeczna,edukacja społeczna i ekonomiczna, reintegracja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym, kooperatywa społeczna, kooperatywa ekologiczna, kooperatywa ekonomiczna, promowanie przedsiębiorczości, promowanie świadomości konsumenckiej, promowanie produktów i usług regionalnych oraz krajowych,promocja regionu, działania na rzecz polskiej gospodarki i kultury.
10) Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizację szkoleń, wydarzeń-eventów, warsztatów, wykładów, konferencji, festynów, pikników, festiwali, koncertów, spotkań, pokazów, dyskusji, prelekcji,
b) organizację wyjazdów studyjnych, integracyjnych, wspierających rodziny i relacje społeczne,
c) aktywizowanie mieszkańcówmiast i wsi w ramach zrównoważonego rozwoju,
d) poprawę jakości życiana wsi i w mieście,
e) równoważenie szans zawodowych kobiet i mężczyzn, zapobieganie dyskryminacji,
f) wspieranie działań związanych z rozwijaniem obszarów działalności gospodarczej,
g) promowanie świadomości konsumenckiej,
h) wspieranie działań na rzecz integracji  oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  ludźmi,
i) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki,
j) prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie m.in. świetlic, klubów socjoterapeutyczych, środowiskowych, oraz  inną działalność profilaktyczną,
k) organizacja różnorodnych form wypoczynku, zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży,
l) organizację działań dobroczynnych,
m) organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
n) ochronę i promocję zdrowia, zdrowego stylu życia, promowanie profilaktyki zdrowotnej,
o) wspieranie i organizowanie wolontariatu,  
p) wspieranie działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych,
q) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,prowadzenie edukacji ekologicznej,
r) promowanie produktów lokalnych, regionalnych, krajowych, rzemiosła, rękodzieła i innych wyrobów,
s) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
t) promowanie regionu,
u) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, medialnej służącej realizacji celów statutowych,
v) współpracę z mediami,
w) współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi, pozarządowymi i społecznymi,
x) nawiązanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12) Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
13) Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)  przedłoży rekomendację jednego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, jeśli takiej rekomendacji nie posiada, decyzję o przyjęciu Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
c)Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17) Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

18) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

20) Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
21) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
22) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
23)Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)      pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b)      wykluczenia przez Zarząd:
- zpowodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- działanie na szkodę Stowarzyszenia,
- z powodu nie uczestniczenia przynajmniej raz w roku kalendarzowym w obradach Walnego Zebrania Członków,
- z powodu nie płacenia składek za okres roku,
c)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24)Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do WalnegoZebrania Członków. Uchwała Walnego ZebraniaCzłonków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

25)Władzami Stowarzyszenia są:
a)      Walne Zebranie Członków,
b)      Zarząd,
c)      Komisja Rewizyjna.

26)  Kadencja władz.
a)   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

27)Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28) W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział VI
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

29) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30)  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31)  Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32)  Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W razi braku kworum otwarcie Walnego Zebranie Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania następuje w drugim terminie po upływie 15 minut, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

33)  Uchwały Walnego ZebranieCzłonków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku zadań z pkt 34 b, c i f. głosowanie jest jawne.

34)  Do kompetencji Walnego ZebranieCzłonków należą:
a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)      uchwalanie zmian statutu,
c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)       uchwalanie budżetu,
g)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.


Rozdział VII
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

35)  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36)  Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego wiceprezesa. Prezesa, wiceprezes, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

37) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

38)  Do kompetencji Zarządu należą:
a)     realizacja celów Stowarzyszenia,
b)     wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
c)     sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)      zwoływanie Walnego Zebranie Członków,
h)      przyjmowanie i skreślanie członków.
Rozdział VIII
KOMISJA REWIZYJNA

39)  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

40)  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczący komisji rewizyjnej, zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej, członka

41)  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrolowanie działalności Zarządu,
b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d)     składanie wniosków  o absolutorium dla Zarządu,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK I FUNDUSZE

42)  Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)      ze składek członkowskich,
b)      darowizn, spadków, zapisów,
c)      dotacji i ofiarności publicznej.

43) Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia.

44)  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

46)  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


47) Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

48)  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

49)  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

W Stowarzyszeniu Na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju "Extra Team"
§ 1.
1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia  na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju "ExtraTeam"
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Stowarzyszeniu - należy rozumieć Stowarzyszeniu na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju "Extra Team"
b. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju "Extra Team"
c.    składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską
d.  regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH Stowarzyszenia na Rzecz Samodoskonalenia oraz Zrównoważonego Rozwoju "Extra Team"
3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 2.
1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka       Stowarzyszenia.
2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi członek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3.

1. Składka członkowska opłacana jest:

a.   za cały rok,
b.   z góry,
c.   w terminie do końca I kwartału każdego roku przez członka zwyczajnego i do końca II kwartału każdego roku przez członka wspierającego.
d.    wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.

2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule     wpłaty, co najmniej:

a. imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,
b. okres, za który składka jest opłacana.

3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 2 pkt. 3, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.
§ 4.
1.Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 1       lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.
3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia,
§ 5.
1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z       pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.
3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.
§6.
1. Ewidencja Składek Stowarzyszenia prowadzona przez osobę wskazaną w §2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składkowych.
2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków , którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.
3. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.
6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 7.
1.Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

a. składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,
b. składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.

2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.
§ 8.
1.Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana:
a. corocznie,
b. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c. w drodze uchwały,
d. w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1.Niedotrzymanie terminów płatności powoduje skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
2.Wznowienie wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.
3.W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo odstąpić od przewidzianej procedury.
§ 10.
1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia, przez Zarząd, członka ze Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu         zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:
a. do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b. w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,


§11.
1.Członek Stowarzyszenia usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.
§12.
1.W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się   obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu
18.11.2014


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego